تمامی اخبار گروه سپند

نام برگهدسته بندی اخبار 10/26/2017 1:05:37 PM

هر وقت برای خرید به مرکز خرید می رویم ...

blog image
دسته بندی اخبار 10/22/2017 10:31:12 AM

امیخته ی بازاریابی را همه اشنایی دارند

blog image
دسته بندی اخبار 10/22/2017 10:26:49 AM

مانی مشتریان می توانند به شرکت افتخار کنند که...

blog image
دسته بندی اخبار 10/9/2017 3:55:07 PM

بخش بندی بازار یا همان تقسیم بندی بازار

blog image
دسته بندی اخبار 10/9/2017 3:49:15 PM

چند نمونه از رضایت مندی مشتری

blog image
دسته بندی اخبار 9/25/2017 4:03:44 PM

انواع روش هاومواردی که باید برای قیمت گذاری طی شود:

blog image
دسته بندی اخبار 9/19/2017 2:15:33 PM

روش های پیمایشی ازجمله روش های

blog image
دسته بندی اخبار 9/18/2017 3:22:17 PM

یکی از مهم ترین موضوعات در علوم اجتماعی

blog image