تمامی اخبار گروه سپند

نام برگهدسته بندی اخبار 9/19/2017 2:15:33 PM

روش های پیمایشی ازجمله روش های

blog image
دسته بندی اخبار 9/18/2017 3:22:17 PM

یکی از مهم ترین موضوعات در علوم اجتماعی

blog image
دسته بندی اخبار 9/12/2017 4:16:12 PM

دریک پرسشنامه درک کردن و فهمیدن آن ...

blog image
دسته بندی اخبار 9/11/2017 4:57:45 PM

دلایلی برای استفاده از شبیه سازی مجازی جهت بهبود تولید محصولات

blog image
دسته بندی اخبار 9/5/2017 4:22:38 PM

رفتارمصرف کنندگان راازهفت نگاه موردبررسی قرار می دهیم ...

blog image
دسته بندی اخبار 9/4/2017 3:52:16 PM

بي‌اطلاع بودن از اوضاع بازار احترام ....

blog image
دسته بندی اخبار 8/31/2017 12:59:35 PM

ایده های جدید هرروز برای محصولات جدید...

blog image
دسته بندی اخبار 8/29/2017 4:24:54 PM

تفاوت بین کل سوداز نظرمشتری وکل هزینه هایی که مشتری ...

blog image