کاربردهای پرسشنامه

نام برگهphotoderape.Models.News.

کاربردهای پرسشنامه

دریک پرسشنامه درک کردن وفهمیدن آن ویژگی های پرسشنامه و نقاط مثبت و منفی که دارا می باشد ، و همین‌طور حساسیت‌هایی که باید در مورد یک پرسشنامه وجود داشته باشد، کار ساده‌ای نیست.

هنوز هم تعداد پرسشنامه هایی که سالهای سال در تعداد میلیونی مورد استفاده قرار می‌گیرندو دانشگاه‌های بزرگ جهان آنها را تایید می‌کنند و بعداً مشخص می‌شود که دربرخی از طراحی آنها مشکلاتی وجود داشته است کم نیست.

مفهوم کلی پرسشنامه چه می باشد:

پرسشنامه یک وسیله ی تحقیقاتی بامجوعه ای ازسوال هاکه باهدف گرداوری وثبت اطلاعات مورداستفاده قرار می گیرند.

این تعریف از پرسشنامه، آن قدر بزرگ و باز است که تقریباً شامل هر موضوعی می‌شود

در جاهای دیگر منبع های دیگر، شرط‌ها و قیدهای دیگری هم گفته شده‌اند بعضی منبع ها مکتوب بودن را در تعریف پرسشنامه ذکر کرده‌اند برخی منبع های دیگر،هم وجودداردکه پرسشنامه را وسیله ای برای جمع اوری اطلاعات از پاسخ دهنده‌ی مطلع تعریف کرده‌اند. در بعضی از تعریف پرسشنامه ها، اشاره شده که موضوع سوالات در مورد دیدگاه‌ها و نگرش‌ و ترجیحات مخاطبان است.

دربعضی ازتعریف های دیگرهم ، دانش و نگرش را به عنوان موارد های اصلی مورد سنجش در پرسشنامه ها مطرح می‌کنند.

به نظر می اید که برای هدف اصلی ما که فقط آشنایی کلی با پرسشنامه است بهتر باشد به جای بررسی تعریف پرسشنامه، به کاربردهای مختلف پرسشنامه ها دقت کنیم  بعضی ازمهم ترین وپرکاربردترین  های پرسشنامه:

کاربردهای پرسشنامه ها،چیزی محدود و مشخص نیست و مجموعه گسترده ای از کاربردها را می‌توان برای پرسشنامه ها تصور کرد

در اینجا قسمت به برخی از این کاربردها اشاره می کنیم

بعضی از پرسشنامه ها، برای تست نگرش و ترجیحات مخاطب، در یک زمینه مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال:

پرسشنامه برای جمع اوری اطلاع از بهترین شبکه های تلویزیونی یا سایت های اینترنتی...

یا به طور مثال،پرسشنامه برای تشخیص اینکه تغییرشکل بسته بندی و قیمت محصول، تا چه مقداری تصمیم های خرید مشتری را تغییر می‌دهد.

یا اینکه پرسشنامه برای انتخاب کتابهایی که هر فرد، برای خرید و مطالعه توصیه می‌کند.

  بعضی از پرسشنامه های تحقیقاتی، که شکل تحقیقاتی به خوددارند با هدف سنجش رابطه بین دو یا چند متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:

سنجش درمورد رابطه جنسیت و کسب درآمد

سنجش درمورد رابطه بین مقطع تحصیلات دانشگاهی و احترام گذاشتن به قانون

سنجش درمورد رابطه بین سن وسال و میزان مطالعه

سنجش درمورد رابطه بین ماه تولد و ویژگی های شخصیتی

تمامی این گزینه هابرای شماپیش می اید مثلاوقتی شما از یک فروشگاه خرید می‌کنید، از شما پرسیده می شودکه از چه راهی با آن فروشگاه آشنا شده‌ایدیادر هنگام رفتن به یک سمینار، ممکن است مقطع تحصیلی شما و سن و سال وجنسیت شما، یا شغل شما، پرسیده و ثبت شود

طراحی کردن کاربردهای پرسشنامه ها فعالیتی بسیارسخت وپیچیده و بسیارتخصصی است وجدا ازدانش وتخصص که دارد بایدموضوع حتما مورد بررسی قرارگیرد و به شناختن روش های تحقیق علمی،بحث وگفتگوها امارگیری وروش های اعتبارسنجی وزمینه های تخصصی دیگرنیازدارند.

جالب این است که به دلیل اشنا نبودن با سختی های مربوط به طراحی یک پرسشنامه ، موارد زیادی را می‌توان در مراکزمختلف مراکز دانشگاهی مشاهده کرد که دانشجویان، زمانی که نمی‌توانند پرسشنامه مناسبی را برای تحقیقات خود پیدا کنند، طراحی یک پرسشنامه مناسب را به عنوان بخشی از کار خود تعریف می‌کنند.

حالا می‌توانید درذهن خودتصور کنید که مثلاً در مقطع کارشناسی ارشد درمراحلی که انجام پایان نامه در یک یا حداکثر دو ترم انجام می‌شود، دانشجو وقتی پس از چند ماه تلاش متوجه می‌شود که فقط همین مرحله‌ی طراحی پرسشنامه، به چند سال تلاش جداگانه نیاز دارد، تا چه حد ناراحت می‌شود

چندنکته ی کلی در تهیه سوال‌های پرسشنامه:

چگونه ساختن سوال های پرسشنامه یک روند ساده ای است، ولی اگر به نکات وجزییات ونکات ریزتوجه کافی نشود، سوالها ممکن است ضعیف باشد و نتواند بازخوردخوبی برای ماداشته باشدواین ضعف درکنار یکدیگر به وجود می آید و اطلاعات لازم برای تحقیق را نتوانند فراهم کنند. مراحلی که برای ساختن سوالها باید رعایت شود عبارت اند از:

سوالها باید با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشته باشند

سوال ها باید روشن و دقیق و بدون ابهام باشند

در مطرح کردن سوال فقط یک مورد پرسیده شود

از پرسیدن سوال های هدایت کننده پرهیز شود

از پرسیدن سوالهایی که پاسخگویی به آنها نیاز به اطلاعات شخصی و حساس می باشند دوری کنید

فقط اطلاعاتی را بخواهید که پاسخ دهنده بتواند به آنها پاسخ دهد

سطح خواندن سوالها را متناسب برای پاسخ دهندگان بسازید

سوال های کوتاه تر مناسب تر از سوال های بلند هستند و مورداستقبال بیشتری قرارمی گیرند وبازتاب بالاتری هم دارند سوالهای ساده تر بهتر از سوالهای پیچیده می باشند

تاجای ممکن از طرح سوال های منفی پرهیز شود

در سوال هایی که اطلاعات کمی دردست قرار می گیرد به جای پرسیدن حد وسط، مقدار خاص پرسیده شود.

طبقه‌بندی پرسشنامه بر اساس نحوه اجرا

پرسشنامه  های رو در رو: این پرسشنامه هاهمان مصاحبه هایی انعطاف ناپذیر است که حتما باید به صورت حضوری صورت گیرد پرسش ها از افراد پرسیده می شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد می کند.پرسشنامه های خود تکمیلی
پرسشنامه در اختیارخود فرد یا گروه قرار می گیرد و فرد به تنهائی و یا به صورت گروهی به سوالات پاسخ می دهند.

پرسشنامه  های پستی  پرسشنامه برای افراد از طریق پست انتقال پیدا می کند. فرد پس از تکمیل آنرا برای محققان عودت می دهد

پرسشنامه  های الکترونیکی: در این نوع از پرسشنامه که به تازگی مورداستفاده ی زیادی قرارگرفته است وروزبه روز استفاده از آن گسترش یافته است ، محققان با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت ،  دست به اقدام به ارسال پرسشنامه الکترونیک برای افراد می کند و افراد پاسخ ها را در همان کاربردهای پرسشنامه وارد و با پست الکترونیک برای محققان باز می گردانند.در بعضی موارد هم ممکن است افراد نسخه هایی از پرسشنامه را چاپ کرده و بعد از پاسخگوئی به شکل پستی باز گردانند.