پیش ازمونی از محصولات

نام برگهphotoderape.Models.News.

پیش ازمونی از محصولات

پیش ازمونی از محصولات: دلایلی برای استفاده از شبیه سازی مجازی جهت بهبودتولید محصولات،درقدیم تولیدگنندگان برای طراحی یک محصول فقط به ازمون یا تست های ازمایشگاهی وفیزیکی و محاسبات دستی اکتفا می کردند.امابازیاد شدن پیچیدگی طراحی محصولات وهمچنین فشاری که برای کم شدن قیمت وهزینه ها برای رقابت بارقبا باعث پروسه ای برای تولیدکنندگان شده است.باتوجه به این مواردتولید کنندگان علاقه پیداکردند به شبیه سازی های مجازی به جای وقت صرف کردن درتحقیقات دانشگاهی وازمون برای توسعه محصولات با استفاده ازکامپیوترجهت طراحی ها و شبیه سازی وتجزیه تحلیل تمامی قطعات،سازه هاو...درتمامی صنایع ، هرگونه از صنایع موجود نوعی شبیه سازی مجازی می گویند.این کارزمانی می باشدکه مابرای بهبودی محصول خود دست به این کارمی زنیم دقیقازمانی که یک محصول نیاز به بهبودی واصلاح دارد و شبیه سازی مجازی دارای اهمیت بالایی می شود به خاطرهمین باید زمان درست استفاده ازاین ترفند را فهمید مراحلی وجود داردکه یک تولیدکننده درزمان استفاده ازابزارشبیه سازی از ان اگاهی داشته باشدرا بیان می کنیم.

ازمایش های فیزیکی هم مدت زمان زیادی را صرف می کند و هم گران می باشد.همیشه قبل ازارائه ی محصول نهایی لازم است ازمون های زیادی صورت گیرد.اما انجام دادن این تست ها هم وقت گیر وهم هزینه زیادی باخود به همراه دارد ولی درنهایت یک سری ازاین تست ها باید انجام شود اماباتوجه باکم بودن بودجه شرکت ازتعداد این تست ها و ازمون ها کم می کنیم و به جای ان زمان مناسبی است که تست های دیگررا ازابزارو امکانات شبیه سازی مجازی استفاده کرد اینگونه قسمت زیادی ازهزینه هاکم می شود.بااستفاده ازاین راه شبیه سازی مجازی تعدادتست های ازمایشگاهی وهزینه هاکم می شود.مرحله ی دیگرلازم می باشدکه طراحی های محصولات بهبود یابد زمانی که یک محصول نیاز به پیشرفت دارد شبیه سازی مجازی می توان راهکارمناسبی باشد.زمانی پیش می ایدکه یک کالا از حد انتظارشما بیشترخرابی به بارمی اورد این اتفاق ممکن است به دلیل محاسبات نادرست یاعیب ونقص های دیگر باشد لازم می باشد هزینه ی تولید کاهش پیداکند هزینه های اصلی این چرخه ی توسعه محصول می تواند به طور قابل ملاحظه ای با فهم و درک محصول در طراحی که خود با ابزارهای شبیه سازی صورت می گیرد کاهش یابد. طراحی های جدید آن که جایگزین طرح های قبلی شده می تواند بدون ساخت نمونه که هزینه ساز می باشند تهیه شوند. با استفاده از این راه اجزا محدود برای بهینه سازی طراحی، هزینه ی تولید بخشی از محصول یا کل آن با حذف مواد اضافی کم می شود بدون آنکه خللی در عملکرد آن محصول بوجود آید.

لازم است کالا زودتر وارد بازار شود یکی از چالش های بزرگ تولیدکنندگان در هنگام تولیدات یک کالا جدید، ورود سریعتر آن طراحی یک محصول به بازار است. تولیدکننده های قدیمی تر معمولا به دلیل زمان زیادی که در راه توسعه بازارصرف می کنند، نمی توانند محصول را در زمان صحیح وکوتاهی وارد بازار کنند.اما با استفاده از ابزارهای شبیه سازی مجازی، مدت زمان فرآیند توسعه برای واردشدن به بازار می تواند تا 30% کاهش یابد زیرا عملکرد محصول را می توان در همان راه طراحی موردارزیابی قرارداد. این کار در اخر باعث کاهش آزمون و کاهش خطاهای فیزیکی و همچنین ورود سریعتر کالا به بازار می شود

رفتار محصولات به خوبی فهمیده نمی شود

در مواقعی رفتارهم هست که محصول را حتی با آزمون های فیزیکی نمی توان به سادگی مشاهده و بررسی کرد. در چنین زمانی طراحی محصول بدون درک کامل رفتار آن بسیار مشکل است. اما با استفاده از راه های شبیه سازی مجازی، رفتار محصول را می توان با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرارداد

جذب مخاطب و مصرف کننده قبل از تولیدات  محصول

در همه نقاط دنیا، بازاریابی کالا قبل از تولیدات انجام می شود. یعنی همیشه قبل از این که یک کالا به تولیدات انبوه برسد، تلاش می کنند قبل از ورود به بازار، واکنش های مصرف کنندگان را مورد بررسی وارزیابی قراردهند

آمارگیری نشان داده است که نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات جدید صنعتی که وارد بازارمی شوند با شکست روبه رو ی شوند. این رقم برای محصولاتی که موردمصرف قرارمی گیرند حدود۴۰ تا ۷۰ درصد است. و اگر به شما گفته شود که فقط ۱۰ درصد از محصولات جدید پس از سه سال هنوز در بازار حضور دارند باورنمی توانیدکرد.

 

ایده هایی که نمی توان به سرانجام رساند و با شکست روبه رو می شوند

می توان گفت که ازهر هفت ایده جدیدی که امادگی لازم را برای تولید دارند وخود را اماده می کنند، فقط می توان یکی از آنهارامثال زدکه تبدیل به محصول می شود و به تولیدات انبوه می‌رسد. این درصد برای ایده‌های جدیدبسیارکم است. نکته بسیار جالب برایتان می تواند باشدکه تنها ۳%، فقط ۳% از ایده ها به مرحله ورود به بازار می رسند. ۹۷% از ایده ها در ذهن سازنده و ایده پرداز آن بیرون نمی آید و‌ آن قدر در ذهنش باقی می ماند که یا شخص دیگری تولیدش کند، یا برای همیشه فراموش شودوگاهی هیچوقت به مرحله ای ازاجرا نرسد..

 حالابازاریابی قبل از تولیدات چه کمکی می تواند به ما بکند؟

همه این ها این را به ما نشان می دهدکه بازاریابی قبل ازتولیدازچه اهمیت بالایی برخورداراست. یک ایده در مرحله های مختلف می تواند از رسیدن به بازار جا بماندیا می تواند در مرحله ایده پردازی فراموش شود، یا در مراحل اولیه معرفی بماند...

بازاریابی قبل از تولید

در سرمایه گذاری های  جمعی، می توانید محصولات یا ایده های خودتان را به صورت یک یا چندنمونه ی اولیه منتشر کنید و برای تولید انبوه آن، اقدام به جذب سرمایه کنید. شما خودتان را امتحان می کنید که آیا می توانید ایده خود را به خوبی معرفی واجرا وعملی کنید و به بازار برسانید یا خیر؟ درصدبسیاری ازاین موفقیت پروژه‌ها، ارتباط مستقیم با‌ جذابیت خود ایده دارد.  همیشه این نکته را در یادخوددرنظر داشته باشد که ایده‌های جدید زیادی از طرف شرکت های بزرگ ارائه شده اند ولی به موفقیت دست پیدا نکرده اند.

سایت هایی وجودداردکه می تواند به شما کمک کند ،این سایت ها ایده های شما را دریافت می کند و می توانید با ساخت یک ویدئو، طراحی یک محصول خود را معرفی کنید. اگر ایده هایتان که درسردارید آن قدر جذاب بود اندکه بتواند سرمایه خود را جمع کند، به احتمال زیاد در بازارهم موفق خواهد بود. در صورت عدم موفقیت هم، از اجرای یک پروژه ای که احتمال شکست ان بالا است، صرف نظر می کنید. با این روش، شما با کمترین هزینه، بازاریابی قبل از تولید خود را انجام داده اید