کاربردهاي تحقيقات بازاريابي

نام برگهphotoderape.Models.News.

کاربردهاي تحقيقات بازاريابي

تحقیق در مورد خصوصيات بازار:

بي‌اطلاع بودن از اوضاع بازار احترام به هر گونه عمليات بازاریابی را مشکل وسخت مي‌کنددر مقابل، آگاهي از خصوصيات خريداران نهايي بهترين امکانات را براي مقابله با رقبا در اختيار خريداران مي‌گذارد و آنها را قادر مي‌سازد تا با اعتماد بيشتر براي پيشی گرفتن بر رقبا به اقداماتي دست بزنند. نکات زیادی که در تحقيقات مربوط به خصوصيات بازار مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرد رامی توان به گزینه های زیر اشاره کرد.

1. چه کسانی محصولات را مصرف مي‌کنند؟

2. رسیدگی به رابطه بين خريداران ومصرف کنندگان؟

3. چرا مصرف کنندگان محصول را تهیه می کنند؟

4. محصول به چه ارقامی خريداري مي‌شود؟

5. بررسي عادت ها و رسوماتی که در مصرف محصول تاثیرگذارند.

6. بررسي طرز فکرهای مصرف کنندگان

7. بررسي به عادت های خريد مصرف کنندگان از خرده فروشيهاي مختلف

8. بررسي مقداروفا داري مصرف کنندگان به محصولات

9. بررسي گروه‌هاي خاص مصرف کنندگان

10. بررسي بازاریابی های محلي

11. تجزيه و تحليل اساسي بازار از نظر اقتصاد

12. بررسي سهم بازار و تعيين مشخصات آن

13. تخمين وسعت بازارفروش

14. بررسي موقعيت شرکت در صنعت های مختلف

15. تجزيه بازار و تعيين مشخصات بازارهاي فرعي

16. گروه‌بندي مصرف کنندگان بر اساس مقدار مصرفشان

17. بررسي مصرف مشترک محصولات

18. بازار های ضخيم و بازار های نازک

19. بررسي نفوذپذيربودن بخشهاي مختلف بازار

20. تعيين اهميت نسبي موارد مختلف استفاده از محصول

* تجزيه و تحليل و پيش‌بيني فروش های بازار فروش:

با پيش‌بيني های دقیق صحیح مقدار فروش و رفع سنگ هایی که بر سرراه قرارمی گیرد به نقص های موجود مي‌توان هدف داد به هدف نهايي شرکت که همان افزايش سطح فروش است رسيد منظور از تجزيه و تحليل فروش بررسي نتايج فروش است. نتايج فروش را مي‌توان بر حسب چهار عامل منطقه مورد نظر، محصولات، خريدار و اندازه سفارش مورد تجزيه و تحليل قرار دارد.

* تحقيقات در مورد محصولات:

تحقيق در مورد محصول باعث کشف نقص ها و محدوديتهاي احتمالي قابل رفع شده که بدين طريق محصولاتي بهتر و بي‌نقص عرضه به بازار می شود.

* تحقيقات در مورد تبليغات وفروش های شخصي:

هدف تبليغات هر چه باشد. امری الزامی وضروری است و بازاریابی با استفاده از ابزاري مناسب در اختيار اشخاص مورد نظر قرار می گيرد و ميزان تأثير آن ارزيابي می گردد.

الف) تحقيقات در مورد محتويات تبليغات

ب) تحقيقات در مورد وسيله يا راه های تبليغات یاوسایل ارتباطی

ج) تحقيقات در مورد تأثيرپذیری تبليغات

* تحقيقات در مورد توزيع محصولات:

تحقيق در مورد توزيع محصول را در دو بخش «تحقيقات در مورد راه های ارتباطی و توزيع و تحقيقات در مورد توزيع های فيزيکي محصول

1- تحقيقات در مورد راه های توزيع

الف) تعيين راه های توزيع بالقوه

ب) تشخيص امکان عملي بودن راه های توزيع بالقوه و تعيين راه های توزيع قابل استفاده

ج) مقايسه سود و کلي نسبي راه های توزيع «قابل استفاده» و تعيين راه ‌هاي توزيع شرکت

* تحقيقات در مورد قيمت محصول:

به منظور جمع‌آوري اطلاعاتي که بر اساس آنها بتوان قيمت محصول و ميزان تقاضاي آن را در ازاي هر يک از قيمت‌هاي مختلف تعيين کرد و هزينه‌هاي مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از اين نوع تحقيقات استفاده مي‌شود.